Visselblåsning

Syfte 
Inova Assistans AB strävar efter transparens, ärlighet och att alltid se möjligheter till förbättringar. Syftet med vår visselblåsarpolicy är att ge anställda samt övriga intressenter möjlighet att rapportera om missförhållanden utan risk för negativa konsekvenser. Den som vill blåsa i visselpipan kan välja att göra detta anonymt samt att Inova Assistans AB vill säkerställa en tillförlitlig utredningsprocess.

Vad kan anmälas 
Anmälan kan göras för missförhållande som strider mot lag samt missförhållanden för vilka det ligger ett allmänt intresse att uppgifterna kommer fram. Exempel på sådana uppgifter är:

  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga arbetsmiljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Vem kan anmäla 
I princip vem som helst kan göra en anmälan. Det kan var medarbetare, praktikanter, konsulter eller andra personer som har en koppling till verksamheten, men det kan också vara en tredje part som observerat felet och vill göra Inova Assistans AB uppmärksam på en sådan omständighet.

Hur görs en anmälan?
Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Inova Assistans AB s organisation eller VD 

Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för visselblåsning enligt instruktion. 

Rapporteringsverktyget 
För att trygga visselblåsarens anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg via vårt administrationsverktyg Fast tid. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Visselblåsaren behöver aldrig uppge sin identitet om den inte vill. 

  • Visselblåsaren behöver inte ha bevis för sin misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. 
  • Det är viktigt att visselblåsaren beskriver all fakta i anmälan, inklusive de förhållanden som tros vara mindre viktiga. Påståenden bör utvecklas noggrant och all dokumentation som kan ha relevans bör bifogas.

Rapportering via intern visselblåsartjänst
Rapportering görs skriftligen via webbsidan www.inova.fasttid.se eller muntligt till Inova Assistans AB s VD, Roger Person, 070 665 31 12. Vid registrering av en ny anmälan på www.inova.fasttid.se trycker du på länken för visselblåsartjänst/lämna synpunkt, som du hittar på inloggningssidan under login knappen. Du skapar ett inlägg genom att klicka på skapa nytt ärende. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. 

På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas en unik kod efter att inlägget sparas. Du sparar din kod för att kunna följa upp/komplettera ditt ärende. På grund av säkerhetsskäl kan du ej få en ny kod kopplad till ditt ärende, därför är det viktigt att du kopierar och sparar din kod. När en anmälan registrerats behandlas den av administrationsansvarig på Inova Assistans, som kontaktar ledningen. Om någon ur ledningen är föremål för anmälan kommer denne inte involveras i utredningen. När utredningen är gjord ska även förslag på åtgärder presenteras. 

När du rapporterar till Inova Assistans AB s interna rapporterings kanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. I bilaga 5.3 – Personuppgifter – finns en sammanställning kring hur skyddet av den personliga integriteten hanteras.

Återkoppling 
Efter registrering av en anmälan kan visselblåsaren logga in igen med sin kod för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från administratören. Anmälan kan följas upp via ww.inova.fasttid.se om visselblåsaren sparat sin inläggs kod som genereras när anmälan genomfördes.

Externa visselblåsarkanaler
Vi uppmanar dig att alltid först rapportera till Inova Assistans interna visselblåsaskanaler, men du har även möjlighet till extern rapportering. Vi refererar dig då till att kontakta behöriga myndigheter inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Kontaktupplysningar till dessa finner du här: www.visslan.se/resources/visselblasarpolicy/extern-rapportering